Opći podaci

Građanski košarkaški klub Šibenka

Stjepana Radića 44
22 000 Šibenik
Hrvatska


Matični broj: 01656724
OIB: 21333063265
IBAN: 3224020061100879418


Službene boje kluba su narančasta i crna.
Dopunska boja kluba je bijela.


Ciljevi kluba:

Područje djelovanja Kluba sukladno ciljevima je sport – košarka.
Klub djeluje na području Grada Šibenika i šibenske-kninske županije.
Klub je osnovan u cilju promicanja, razvitka i unapređenja košarkaškog sporta.


Upravni odbor kluba:

Ante Nakić – predsjednik Upravnog odbora kluba
Ivan Baranović – dopredsjednik Upravnog odbora kluba
Ivica Žurić – član Upravnog odbora kluba
Krešimir Lokas – član Upravnog odbora kluba
Nikola Grubić – član Upravnog odbora kluba

Klub zastupaju: predsjednik i dopredsjednik kluba.

Osoba ovlaštena za zastupanje: vodi poslove Udruge sukladno sukladno odlukama Skupštine, odgovorna je za podnošenje Skupštini prijedloga godišnjeg financijskog izvješća, dostavlja zapisnik s redovne sjednice skupštine nadležnom uredu koji vodi registar udruga, sklapa ugovore i poduzima druge pravne radnje u ime i za račun Udruge, obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom, statutima i aktima Udruge.


Javnost rada Kluba

Rad kluba je javan. Javnost rada Kluba ostvaruje se na načine utvrđene Statutom posebno: putem sjednica tijela Kluba, pravodobnim izvješćivanjem članstva o radu kluba i značajnim događajima, pisanim
izvješćima, na posebnim skupovima ili na drugi prikladan način, web-stranicama Kluba, javnim priopćavanjem.

Svi članovi Kluba imaju pravo sudjelovati u radu Kluba, sukladno odredbama statuta zakona, te pravo uvida u rad tijela i odluke koje njena tijela donose.